Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

gogolina
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viaAstralEmerald AstralEmerald

June 20 2017

gogolina
Myślałem  o rozstaniach, o tym, jakie są trudne, ale zazwyczaj dopiero po rozstaniu z jedną kobietą spotyka się następną.
— Bukowski

June 19 2017

gogolina
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viatfu tfu
gogolina
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viakillthemwithsmile killthemwithsmile
gogolina
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
2353 e84d
Reposted frommetadon metadon viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

June 04 2017

gogolina
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
gogolina
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapinkcacaoo pinkcacaoo

April 22 2017

2345 4d98 500
Reposted fromretlet retlet viaoll oll
gogolina
Reposted fromRynn Rynn viaune-raconteuse une-raconteuse
gogolina
gogolina
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viapinkcacaoo pinkcacaoo

April 17 2017

gogolina

April 13 2017

gogolina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl