Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

2345 4d98 500
Reposted fromretlet retlet viaoll oll
gogolina
Reposted fromRynn Rynn viaune-raconteuse une-raconteuse
gogolina
gogolina
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viapinkcacaoo pinkcacaoo

April 17 2017

gogolina

April 13 2017

gogolina

April 06 2017

gogolina
0979 5680
Reposted fromnataliablus nataliablus viaszarakoszula szarakoszula
gogolina
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
gogolina
7825 6386
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
Odkąd się poznaliśmy, czuję lekkość w moich krokach.
— vance joy "fire and the flood"

April 03 2017

gogolina
Czuję oszustwo w tej wiośnie. Nadeszła.
— A.Stasiuk
9927 f80b 500
gogolina
4960 7f95 500
Reposted fromoll oll viaflyleaf flyleaf

March 30 2017

gogolina
gogolina
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

March 29 2017

gogolina

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaflyleaf flyleaf

March 28 2017

6269 4dd2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaflyleaf flyleaf
gogolina
8392 db36
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf
gogolina
8244 c47f
Reposted fromcalifornia-love california-love viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl