Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

6391 9911
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaflyleaf flyleaf

June 07 2018

gogolina
8022 4b33 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viayoann yoann
gogolina
Reposted fromPoranny Poranny viapinkcacaoo pinkcacaoo

June 04 2018

gogolina
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viayoann yoann
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa

May 03 2018

gogolina
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viaspontaneous spontaneous
gogolina
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaspontaneous spontaneous
gogolina
8557 f257 500
via Obraski.
Reposted fromnutt nutt viamendacious mendacious

April 29 2018

gogolina
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viaflyleaf flyleaf

April 22 2018

5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiksz wiksz

April 15 2018

1969 b52b
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapoppyseed poppyseed
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
gogolina
7386 c12b 500
Reposted from4777727772 4777727772

April 11 2018

5524 e179 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
gogolina
sex to jeszcze nie miłość 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viapinkcacaoo pinkcacaoo
gogolina
7813 2374 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapinkcacaoo pinkcacaoo

April 06 2018

gogolina
4479 8f6d
gogolina
5033 6ec7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamendacious mendacious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl